Ogłoszenia oświatowe


Zielone kolonie

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminie od 30 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r., zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

więcej...


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

więcej...


Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Grantów PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - link do strony: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi (dzieci i wnuki byłych pracowników PPGR), w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie organ prowadzący może otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami ;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń, składają oświadczenia na podstawie wzoru określonego w Regulaminie konkursu (na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr), do gliwickich szkół, w których uczą się uczniowie (dzieci/wnuki byłych pracowników PPGR).

Oświadczenie wraz dokumentami potwierdzającymi poprawność danych (np. potwierdzających  fakt zatrudnienia członka rodziny w danych ppgr) należy złożyć w szkole do dnia 27 października br.


Program Pomocy uczniom niepełnosprawnym - Ważne informacje!

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowany w 2021 roku

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
więcej...


Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów
programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

KOGO DOTYCZĄ:
beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w których:

  • całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji inwestycji wynosi co najmniej 50 tys. zł,
  • realizowane są działania w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • realizowane są działania badawczo-rozwojowe, edukacyjne i społeczne.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

  • zamieszczenie tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenie plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenie stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej.

Koszt powyższych obowiązków ponosi beneficjent. Jest to koszt kwalifikowany.

OD KIEDY NALEŻY WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązują beneficjenta od momentu uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe wytyczne wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony www.gov.pl/premier/promocja


Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczycielu!
Jeśli bezskutecznie poszukujesz w szkołach pracy, odwiedzasz kolejne placówki pozostawiając swoje CV i czekasz, czy ktoś się do Ciebie odezwie, spróbuj skorzystać z jeszcze jednej formy poszukiwania pracy.

więcej...

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2020 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 4 gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie 'TUTAJ'.