Ogłoszenia oświatowe

Szanowni Państwo – posiadacze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zgodnie z zapisami ust. 10  Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr PM-7427/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 lutego 2023 r. oraz zapisami § 3 ust. 5 Umowy darowizny, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia będącego potwierdzeniem posiadania sprzętu i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem przez uczestników grantu. Konieczność podpisania tego oświadczenia wynika z umowy darowizny oraz założeń projektu „Granty PPGR”. Informowaliśmy o tym przy podpisaniu umowy – takie oświadczenie ma być złożone dwukrotnie w okresie dwóch lat (w maju 2024 r. i maju 2025 r.).

Ważne: oświadczenie powinno być podpisane przez osobę, z którą była podpisywana umowa darowizny. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny otrzymał więcej niż jeden sprzęt komputerowy, oświadczenia należy złożyć osobno.

Oświadczenia można złożyć w następujących formach:

 • papierowo w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice (pok. 119)

 • pocztą na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice

 • za pośrednictwem ePUAP wraz z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym na adres: /UMGliwice/SkrytkaESP


Oświadczenia, niezależnie od formy, należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat Oświadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 32 338 64 71.

Oświadczenie do pobrania - tutaj.

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z ust. 2-4 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" sprzęt komputerowy, który otrzymały Państwa dzieci, przeznaczony jest na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, w okresie dwóch lat od zakończenia Projektu.

Projekt został zakończony dnia 12 grudnia 2023 r. w związku z powyższym są Państwo zobowiązaniu do utrzymania efektów projektu do dnia 12 grudnia 2025 r. Utrzymanie efektów, zgodnie z ust. 9 Procedury monitorowania..., dotyczy m.in.: użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanie sprzętu do wyłącznego użytku dziecka, na które był złożony wniosek, nieingerowania w podzespoły sprzętu, niezbywania ani nie oddawania sprzętu innej osobie, złożenia oświadczenia w maju 2024 r. i maju 2025 r., itd.).

 


Otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu/projektów


Ogłoszenie dotyczy planowanego projektu w ramach naboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z działania 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027 określonego w Regulaminie Wyboru Projektów FESL.06.02-IZ.01-020/23.

Poniżej do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert.


Zielone Szkoły

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminie od 19 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r. zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

więcej...


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

więcej...


Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Grantów PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - link do strony: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi (dzieci i wnuki byłych pracowników PPGR), w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie organ prowadzący może otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami ;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń, składają oświadczenia na podstawie wzoru określonego w Regulaminie konkursu (na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr), do gliwickich szkół, w których uczą się uczniowie (dzieci/wnuki byłych pracowników PPGR).

Oświadczenie wraz dokumentami potwierdzającymi poprawność danych (np. potwierdzających  fakt zatrudnienia członka rodziny w danych ppgr) należy złożyć w szkole do dnia 27 października br.


Program Pomocy uczniom niepełnosprawnym - Ważne informacje!

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany w 2023 roku.

więcej...


Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów
programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

KOGO DOTYCZĄ:
beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w których:

 • całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji inwestycji wynosi co najmniej 50 tys. zł,
 • realizowane są działania w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
 • realizowane są działania badawczo-rozwojowe, edukacyjne i społeczne.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

 • zamieszczenie tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
 • zamieszczenie plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
 • zamieszczenie stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej.

Koszt powyższych obowiązków ponosi beneficjent. Jest to koszt kwalifikowany.

OD KIEDY NALEŻY WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązują beneficjenta od momentu uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe wytyczne wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony www.gov.pl/premier/promocja


Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczycielu!
Jeśli bezskutecznie poszukujesz w szkołach pracy, odwiedzasz kolejne placówki pozostawiając swoje CV i czekasz, czy ktoś się do Ciebie odezwie, spróbuj skorzystać z jeszcze jednej formy poszukiwania pracy.

więcej...

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.

Priorytet 3 dotyczy zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a jego celem jest wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach tego Priorytetu, szkoły i przedszkola mogą starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek szkolnych.

Więcej informacji...