Rejestrowanie Szkoły Niepublicznej

(strona w budowie) 

 

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Niepubliczna szkołę lub placówkę oświatową może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 8

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia:
  1. wniosek o wpis do ewidencji szkół/przedszkoli niepublicznych/placówek oświatowych: https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-szkolprzedszkoli-niepublicznychplacowek-oswiatowych
  2. wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego/punktów przedszkolnych:  https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-niepublicznych-zespolow-wychowania-przedszkolnegopunktow-przedszkolnych
  3. wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek systemu oświaty: https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-niepublicznych-placowek-systemu-oswiaty
 2. Wymagane załączniki do wniosku wymienione na końcu każdego z wzorów wniosków.
 3. Szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkół publicznych dodatkowo:
  1. pozytywna opinia Kuratora Oświaty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
   z oryginałem).
  2. zobowiązanie do przestrzegania wymagań zawartych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  3. opinia ministra zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - w przypadku szkół prowadzących kształcenie
   w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia.
 4. Każdy załącznik do zgłoszenia powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej (zgodnie z KRS),  a każda kopia dokumentu powinna zostać uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej.

Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych, niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego - formularz do pobrania: https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-wykreslenie-z-ewidencji-szkol-niepublicznych-niepublicznych-placowek-ksztalcenia-ustawicznego

 

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek – powinien zawierać: 
   
 2. Informacja o warunkach lokalowych – powinna zawierać:

   

 3. Wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce wraz z   danymi dotyczącymi ich kwalifikacji ;
 4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 (w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną), bądź w art. 14 ust. 4 (w przypadku szkoły niepublicznej artystycznej, która z dniem rozpoczęcia działalności chce uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej);
 5. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
 6. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe);
 7. Pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
 8. Pozytywna opinia kuratora oświaty o  spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych n podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 (w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7);
 9. Opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego).

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Rejestracja szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzony wydaniem stosownego zaświadczenia.

Organ rejestrujący z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu  kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Ślaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie.

INFORMACJE DODATKOWE

Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice  mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji gminy. Należą do nich:

 1. Szkoły podstawowe specjalne.
 2. Szkoły ponadpodstawowe specjalne.
 3. Szkoły ponadpodstawowe (czyli szkoły dla absolwentów podstawówek).
 4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego.
 5. Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, 
  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).
 11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie Prawo Oświatowe są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy powiatowe lub województwa.

FORMULARZE WNIOSKÓW: