Rekrutacja

Rekrutacja

Organizacja pracy przedszkoli miejskich w wakacje 2024 r.

Zasady organizacji edukacji przedszkolnej w okresie wakacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice:

I. Zasady ogólne
1. Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Ilekroć dalej jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Ilekroć dalej jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
3. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia danego roku.
4. W okresie wakacyjnym przedszkola pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Link do harmonogramu przerw w pracy przedszkoli na dany rok szkolny
5. Okres wakacyjny (dyżur wakacyjny) w danym przedszkolu obejmuje okres, w którym zgodnie z harmonogramem nie została ustalona przerwa w pracy.
6. Organizacja edukacji przedszkolnej w okresie wakacyjnym obejmuje się dzieci, uczęszczające do przedszkoli w Gliwicach w bieżącym roku szkolnym.
7. We wszystkich przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy przyjęć na okres wakacyjny.

II. Terminy

06.05.2024r. - 15.05.2024r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka w okresie wakacyjnym do przedszkola macierzystego.

17.05.2024 – 29.05.2024r. – zapisy dzieci z innych przedszkoli.

03.06.2024r. – przekazanie rodzicom z innych placówek informacji o dzieciach przyjętych
i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny

III. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
1. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola, których rodzice chcą, aby uczęszczało do niego
w okresie wakacyjnym składają w placówce wolę korzystania, na zasadach określonych przez przedszkole.
2. O przyjęciu dziecka z innej placówki do przedszkola w okresie wakacyjnym, decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc w danym przedszkolu.
3. Podstawą zapisu dziecka na okres wakacyjny do innego przedszkola jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka na okres wakacji.
4. Rodzic dziecka potrzebującego zapewnienia edukacji przedszkolnej w miesiącu przerwy
w pracy przedszkola macierzystego, pobiera Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacji
z przedszkola, do którego uczęszcza obecnie dziecko, składa ją w podanym w pkt II. terminie,
w wybranej przez siebie innej placówce (karta musi być potwierdzona pieczęcią przedszkola do, którego uczęszcza obecnie dziecko).
5. Złożenie karty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem miejsca w przedszkolu.
6. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
7. W okresie wakacyjnym, miejsca w przedszkolu są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola, których rodzice potwierdzili wolę korzystania, a pozostałe miejsca wolne przydzielane są:
a.dzieciom uczęszczającym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wchodzących w skład zespołu (dotyczy jednostek w skład, których wchodzą 2 przedszkola lub przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole);
b. dzieciom uczęszczającym do przedszkoli w danej dzielnicy;
c. dzieciom uczęszczającym do przedszkoli z innych dzielnic.
8. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństw.
9. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana w terminie podanym w pkt II,
w przedszkolu lub szkole, do której rodzice ubiegali się o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
10. Rodzice dzieci przyjętych (dotyczy dzieci z innych przedszkoli) zobowiązani są do złożenia aktualnego „Harmonogramu korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej”, upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola oraz innych dokumentów obowiązujących w danej placówce (druki dostępne w przedszkolu lub szkole).
11. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny będzie uiszczenie opłaty za pobyt
i wyżywienie w przedszkolu w terminie wskazanym przez przedszkole lub szkołę.
12. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym,
rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora danego przedszkola lub szkoły.
13. Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci nieprzyjęte.
14. W przypadku niewykorzystania puli wolnych miejsc w przedszkolu w terminie wskazanym
w pkt. II dyrektor na bieżąco rozpatruje wnioski rodziców z innych przedszkoli o przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny.

Harmonogram pracy przedszkoli miejskich w Gliwicach


Rekrutacja do przedszkoli

Wizytówki przedszkoli
Wykaz przedszkoli (publicznych)

Rekrutacja do szkół podstawowych

Wizytówki szkół podstawowych
Obwody Szkół Podstawowych
Wykaz Szkół Podstawowych (publicznych)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wizytówki szkół ponadpodstawowych

Wykaz szkół ponadpodstawowych:

Mapa Placówek Oświatowych