Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2022/2023

Aktualizacja z dnia 09 sierpnia 2022:
W zdecydowanej większości gliwickich szkół, dobiegła końca rekrutacja uzupełniająca (29 lipca zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do I klas szkół ponadpodstawowych.)

Na kandydatów nieprzyjętych do wybranych przez siebie szkół,  od 01 sierpnia czekały miejsca w szkołach dysponujących wolnymi miejscami - miejsca te były we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Kandydaci, którzy w dalszym ciągu poszukują miejsca w I klasie przypominamy, że na stronie slaskie.edu.com.pl w zakładce "Wolne miejsca" można znaleźć szkoły (z województwa śląskiego) które takimi miejscami dysponują.


Aktualizacja z dnia 25 lipca 2022:

Kandydaci do klas pierwszych szkół średnich, muszą potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły do 28 lipca do godz. 15:00.

29 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy w toku procesu rekrutacji nie zostali przyjęci do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów lub z różnych powodów do niej jeszcze nie przystąpili, powinni skorzystać z bazy danych o wolnych miejscach w szkołach i oddziałach, które takimi miejscami dysponują.

Aktualne informacje z danymi pod adresem: slaskie.edu.com.pl


Aktualizacja z dnia 20 lipca 2022:

Opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych do wybranych przez nich oddziałów szkół średnich oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), w terminie od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.

Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – dostarczają także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szczegółowe informacje w szkołach).

Po zakończeniu ww. etapu, komisje rekrutacyjne podadzą w dniu 29 lipca 2022r. do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Od 01 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej wspomagającej rekrutację, będzie opublikowana informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach, które prowadzą rekrutację do klas pierwszych.

Pozostałe informacje na stronie: http://https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe


Uwaga ósmoklasiści, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 16 maja 2022 roku.

Wszelkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie https://slaskie.edu.com.pl (strona ruszy 8 maja!), wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie.
Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl - to również adres, przez który odbywać się będzie logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

  1. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz 2021r. poz. 4 i 619).
    Rekrutacja będzie prowadzona do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich branżowych szkół I st.
  2. Informacje dotyczące oddziałów do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o specyfice otwieranych oddziałów oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
  3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez śląskiego kuratora oświaty. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w tym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.
    Adres strony z terminami rekrutacji http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/