Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2020/2021

Dodano: 30.06.2020 / pdf
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021

Wszelkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html, wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl  - będzie  aktualny przy logowaniu się przez kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.
Na kanale YT Szkolenia VULCAN umieszczono film instruktażowy, jak logować się w elektronicznym systemie naborowym: https://youtu.be/2cRjtr30HZc .

 1. Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie. Każdy kandydat ośmioletniej szkoły podstawowej, będzie mógł się starać o przyjęcie do trzech szkół.

 2. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych rozporządzeniem MEN i Decyzją ŚKO, tzn. wszyscy kandydaci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają prawo wziąć udział w rekrutacji, na tych samych zasadach. Rekrutacja będzie prowadzona do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st).

 3. Gliwickie szkoły ponadpodstawowe (tzw. "średnie"), będą otwierały oddziały o liczebności podobnej jak w latach poprzednich. Wolne - nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów gliwickich szkół podstawowych - miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego, których serdecznie zapraszamy do gliwickich szkół średnich.

 4. Informacje dotyczące oddziałów do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół.
  Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o  terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

 5. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 657)  - postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Szczegóły:
  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 6. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik do pobrania

 7. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN do pobrania.