Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpostawowych 2021/2022

Dodano: 30.06.2020
rekrutacja 2021/2022
UWAGA ósmoklasiści!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 17 maja 2021 roku.

Wszelkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie https://slaskie.edu.com.pl, wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.
Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie.
Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl - to również adres, przez który odbywać się będzie logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

  1. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz 2021r. poz. 4 i 619) i rozporządzeniu MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.).
    Rekrutacja będzie prowadzona do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich branżowych szkół I st.
  2. Informacje dotyczące oddziałów do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o specyfice otwieranych oddziałów oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
  3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w tym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.
    Adres strony z terminami rekrutacji http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/