Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Uwaga ósmoklasiści, 

15 maja ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Wszelkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie: https://slaskie.edu.com.pl  wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest wspomagana elektronicznie.
Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl - to również adres, przez który odbywa się logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

  1. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Rekrutacja będzie prowadzona do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich branżowych szkół I st.
     
  2. Informacje dotyczące oddziałów, do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o specyfice otwieranych oddziałów oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
     
  3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez śląskiego kuratora oświaty. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.