Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

Dodano: 23.07.2021
Rekrutacja do przedszkoli źródło: pixabay.com

!!! Aktualizacja z dnia 23 lipca 2021!!!

Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2021/2022,w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) oraz wskazaniu miejsc dzieciom nieprzyjętym w I etapie postępowania nadal pozostały wolne miejsca.

Oferta wolnych miejsc:

 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (grupa 5,6-latków)
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (grupa 5,6-latków)
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (grupa 5,6-latków)
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9 (grupa 6-latków)
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (grupa 6-latków)

Rekrutacja przeprowadzona będzie bez wsparcia systemu elektronicznego.
Wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacji, prosimy złożyć w sekretariacie wybranej placówki (max. w 3 placówkach), w terminie od 27 - 30 lipca 2021.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ W WW. PLACÓWKACH.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji - do pobrania poniżej.

Wniosek / oświadczenia  - do pobrania poniżej.

 


Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022

 Terminy rekrutacji - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązujące kryteria przyjęć:

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 (3-6 latki),
 • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6.

Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, za rekrutacje odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji dostępne są w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego - przedszkolach i szkołach.

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice