Program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Program Pomocy uczniom niepełnosprawnym - Ważne informacje!


Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany w 2023 roku

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-IV dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM Gliwice. Pomoc finansowa udzielana jest niezależnie od dochodu.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowanego w 2023 roku.

Informacje na temat programu pomocy uczniom niepełnosprawnym dostępne są również w wersji zgodnej z wytycznymi WCAG w formacie pliku pdf.