Kształcenie Młodocianych Pracowników

Jedną z form kształcenia zawodowego uczniów we współpracy z zakładami pracy, jest - obok realizacji zajęć praktycznych, czy też praktyk zawodowych - zatrudnienie ucznia przez zakład pracy, jako MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.
Pracodawcy decydujący się na tę formę współpracy ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia tych młodocianych pracowników. Jednak tylko Ci, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie to, może być udzielone po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. Warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest zdanie przez młodocianego egzaminu.
Aby starać się o dofinansowanie poniesionych kosztów, należy:

  1. Po przyjęciu ucznia do pracy, niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Gliwic (za pośrednictwem Wydziału Edukacji) o fakcie  zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem, o ile jest on mieszkańcem Gliwic. (formularz do pobrania TU)
  2. W przypadku gdy pracodawca zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania pracy, jednak młodociany nie jest mieszkańcem Gliwice, ww. zawiadomienie należy złożyć w miejscowości zamieszkania młodocianego.
  3. Po zakończeniu kształcenia (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy) i zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego lub potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz spełnieniu wymagań zgodnych z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe, w terminie do 3 miesięcy od daty zdania egzaminu, pracodawca może złożyć wniosek, o dofinansowanie poniesionych podczas kształcenia kosztów. Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta Gliwice i jest ono przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty.

Termin realizacji wniosku (wydania decyzji administracyjnej).

Załączniki (formularze do pobrania).

Podstawa prawna.