Ogłoszenia oświatowe

Ogłoszenia oświatowe

Uaktualniono: 10.09.2020 / pdf

 Wyprawka szkolna - Ważne informacje!


Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021, w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Pomoc finansowa udzielana jest niezależnie od dochodu. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2020 roku.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych


Wypoczynek letni

Publiczne placówki oświatowe organizujące wypoczynek letni w roku 2020:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – Półkolonie w ramach zadania pn. „Półkolonie dla dzieci romskich i polskich z terenu miasta Gliwice”. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – Półkolonie w ramach realizacji projektu „Z psychomotoryką przez świat”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oprócz tego ofertę wypoczynku wakacyjnego realizowanego przez placówki oświatowe miasta Gliwice, uzupełnia oferta Młodzieżowego Domu Kultury – warsztaty dla dzieci i młodzieży: Link do strony MDK

Poza organizacją wypoczynku wakacyjnego w gliwickich publicznych placówkach oświatowych, miasto Gliwice wspiera również zajęcia organizowane przez wyłonione w drodze konkursów, organizacje pozarządowe:

  1. KS Sośnica Gliwice – zajęcia sportowe (z piłki nożnej, zajęcia z piłki ręcznej, koszykówki, baseballa i softballa, tańca, zajęcia ze sztuk walki)
  2. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska TEAM Gliwice – obóz piłkarski
  3. Centrum Inicjatyw Społecznych – spotkania edukacyjne przybliżające zagadnienia kultury
  4. Stowarzyszenie GTW – półkolonie letnie
  5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – półkolonie i obóz harcerski
  6. Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla dzieci w Sośnicy – zajęcia świetlicowe oraz wycieczki
  7. Fundacja Media 3.0 – zajęcia dla dzieci z programowania

Zielone kolonie

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminach od 04 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r., zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach".


Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczycielu!
Jeśli bezskutecznie poszukujesz w szkołach pracy, odwiedzasz kolejne placówki pozostawiając swoje CV i czekasz, czy ktoś się do Ciebie odezwie, spróbuj skorzystać z jeszcze jednej formy poszukiwania pracy.

więcej...

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2018 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 19 gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie 'TUTAJ'.

Stypendia dla ucznia

 STYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >