Różnorodność, która wzbogaca

Dodano: 10.12.2020 / Sekcja:
ZSP12

Nie od dziś wiadomo, że Gliwice to miasto wielokulturowe. Na jego dzisiejszy kształt wpływ miały zarówno zawirowania historyczne jak i obecna polityka miasta, świadomie otwierająca bramy dla osób przybywających z zagranicy. Aktualnie na terenie miasta - poza Polakami - zamieszkują osoby, które niejednokrtonie identyfikują się jako Ślązacy, Niemcy, czy Romowie. Coraz większą populację stanowią osoby, przybyłe do naszego miasta z Ukrainy, ale również z Włoch, Hiszpani, a nawet z Korei, Japonii i wielu innych państw.

W ramach działań podejmowanych przez miasto Gliwice, w celu stworzenia atmosfery sprzyjającej wszystkim mieszkańcom, realizowane są działania mające na celu integrację mniejszości narodowych i etnicznych. Jednym z takich działań jest realizacja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach,  grantu „W tyglu kultur”, dofinansowanego przez  Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Celem projektu jest przygotowanie placówki na przyjęcie uczniów, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych oraz integracja społeczności Zespołu. W ramach podjętych działań opracowano broszurę, skierowaną do rodziców i uczniów przybywających z zagranicy, w której ujęto podstawowe informacje na temat polskiego systemu edukacji wraz z krótkim przewodnikiem po szkole. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach, na których pogłębili wiedzę na temat problemów, z jakimi mogą się zetknąć przyjmując uczniów z innych kultur.  Wypracowali również materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć integracyjnych w klasach.
Nie jest prawdą, że uczniowie wywodzący się z mniejszości, np.  romscy czy ukraińscy, to zagrożenie i problem. Często są bardzo dobrymi uczniami, wzbogacającymi nas o nowe doświadczenia. Budują naszą świadomość i wiedzę o historii i kulturze. Uczniowie szkoły - pod opieką nauczycieli - opracowali  i nagrali filmy, opisujące stroje i prezentujące tańce etniczne i narodowe: śląski, ukraiński i romski. Warto je obejrzeć na stronie www.zsp12.gliwice.pl, stanowią bowiem wartościowy materiał poglądowy pomocny przy nauce tańców, która może być realizowana z uczniami szkół podstawowych.

Promując kulturę romską zorganizowano konkurs plastyczny, objęty patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty – nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Pula nagród przekroczyła 3000 zł. Uczniowie, uczący się języków mniejszości: niemieckiego lub ukraińskiego oraz uczniowie ukraińscy w ramach lekcji języka narodowego przygotowali filmy, na których prezentują swoje osiągnięcia. Filmy te zostały przygotowane z okazji Dnia Kultur, organizowanego w listopadzie w szkole. Cieszymy fakt, że społeczność szkolna buduje coraz więcej kultur. Dzięki temu wzbogaca się nasza wiedza, a uczniowie są lepiej przygotowani do życia w społeczeństwie wielokulturowym, które powstaje za sprawą świata otwartych granic.

Podczas realizacji grantu społeczność szkolna współpracowała z uczestnikami zajęć świetlicy integracyjnej „Pod lipami” - działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach, z zespołem Pieśni i Tańca „Siemianowice” - działającym przy Siemianowickim Centrum Kultury oraz z Zespołem Dyvograj z Brodów na Ukrainie.

Wszystkie materiały są dostępne na stronie www.zsp12.gliwice.pl

ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12
ZSP12