Projekty, inicjatywy, innowacje - tak upłynął rok 2020 w gliwickiej oświacie.

Dodano: 26.02.2021 / Sekcja:
Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach foto: Archiwum ZSS w Gliwicach

Aktywny udział w projektach i konkursach oraz liczne inicjatywy związane z pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych, to efekt zaangażowaniu społeczności gliwickich placówek, w rozwój oświaty w naszym mieście.

Fundusze projektowe i konkursowe dla edukacji, są dostępne zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicznych. Środki te mogą być wykorzystywane na działalność dydaktyczną i wychowawczą, ale także na modernizacje i rozwój infrastruktury niezbędnej w edukacji. Dzięki nim nauka może być inspirująca i pasjonująca. Wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw realizowanych w naszym mieście, to właśnie efekt korzystania z możliwości ich pozyskiwania. Różnego rodzaju fundusze, konkursy i granty na projekty edukacyjne, są bowiem po części odpowiedzią na potrzeby współczesnej szkoły. Działania podejmowane z ich wykorzystaniem i zastosowaniem, mają na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej i umożliwienie młodym gliwiczanom dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia.

Jak podkreśla wielu dyrektorów gliwickich placówek oświatowych, istotną kwestią we współczesnej szkole jest wzmocnienie i rozwój  świadomości, jak ważne jest rozwijanie u uczniów tzw. kompetencji kluczowych. Są to umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, czy umiejętności w zakresie języków obcych. Młodym ludziom przydaje się również pomoc w budzeniu w nich innowacyjności, przedsiębiorczości czy chęci do pracy zespołowej. Dysponujemy w Gliwicach coraz lepszą infrastrukturą oraz wyposażeniem szkół i placówek, a wykorzystanie tego faktu - w połączeniu z kreatywnością nauczycieli  podczas lekcji - stwarza ogromne możliwości rozwoju uczniów.

- Jakość edukacji to temat trudny i nierzadko kontrowersyjny, bez prostych diagnoz, często niemożliwy do zbadania tu i teraz, bo na rezultaty uczenia się i nauczania, przychodzi nam czasem długo poczekać. Jestem jednak przekonana, że im lepsze warunki i oferta szkół, tym większa szansa na sukces - zarówno indywidualny, jak i zbiorowy – mówi Ewa Weber Z-ca prezydenta miasta Gliwice. Wsparcie finansowe ze strony miasta w infrastrukturę jest ogromne. Jednak bezprecedensowa jest również skala działań, podejmowanych w celu wsparcia osób realizujących wszelkiego rodzaju projekty i inicjatywy w gliwickich placówkach. Te obydwie gałęzie wpływają na osiągnięcie zamierzonych celów  - dodaje Ewa Weber.

W minionym roku, poza dużymi pracami remontowo-inwestycyjnymi przedstawionymi we wcześniejszej publikacji,  zrealizowanych zostało wiele drobnych modernizacji i inicjatyw. Część z nich została sfinansowana z wykorzystaniem środków pochodzących z programów i funduszy. Zapraszamy do poznania części z nich.

Szkoła Podstawowa nr 11 pozyskała środki na wymianę komputerów w pracowni. Podobnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakupił 73 laptopy. Wartość tej inwestycji to ponad 160 tys. zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 zrealizowano projekt unijny - Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach. W ramach którego 358 uczniów miało okazję korzystać z różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje kluczowe oraz kompleksowego programu zajęć specjalistycznych i terapeutycznych. W projekcie objęto doskonaleniem zawodowym 20 nauczycieli. Projekt realizowany był przez dwa lata a jego koszt to ponad 420 tys. zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 utworzono Szkołę Podstawową nr 30, a w Przedszkolu 41 wchodzącym w skład zespołu, w ramach miejskiej akcji - Hotel dla jeżyka - pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gliwice, zrealizowano szereg zajęć dydaktycznych na temat zwyczajów i potrzeb jeży. Powstała sieć domków zimowych na terenie całego miasta w miejscach ogólnodostępnych - parkach, skwerkach, alejkach oraz ogrodach przedszkolnych. W akcji wzięło udział 29 gliwickich przedszkoli (25 publicznych i 4 niepubliczne), zajęciami dydaktycznymi objęto ponad 700 młodych Gliwiczan.

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano projekt Erasmus plus - Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość. W czasie jego trwania szkoła współpracowała ze szkołami z Holandii i Niemiec. Środki pozyskane na realizację projektu to niemal 130 tys. zł. Natomiast w ramach projektu POWER - Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu – będącego częścią programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kadra pedagogiczna szkoły miała okazję skorzystać z zagranicznych szkoleń. Kwota dofinansowania to prawie 250 tys. zł.

Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 21 przy ul. Górne Wały w Gliwicach w instrumenty muzyczne, zainspirowało nauczycieli do poszerzenia swojego warsztatu pracy w obszarze edukacji muzycznej. Dzięki  wyposażeniu przedszkola w nowoczesny monitor multimedialny, placówka poszerzyła swoją bazę  dydaktyczną w nowoczesny sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Sprzęt służy m.in. do rozwiązywania zagadek, rebusów, układania  puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć i słuch fonematyczny. Zmodernizowano gabinet terapeutyczny, który został wyposażony w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne, gry i zabawki edukacyjne przeznaczone do wielowymiarowej terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 realizuje projekt - Z psychomotoryką przez świat. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest przez dwa lata, jego wartość to ponad 380 tys. zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w ramach programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów - Finansowo Aktywni pod patronatem MEN otrzymał bezpłatne pomoce dydaktyczne. Szkoła realizuje projekt - Pomocna dłoń w drodze do przyszłości - dofinansowany ze środków unijnych w wysokości ponad 416 tys. zł. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz przeszkolenie 16 nauczycieli w zakresie terapii metodą biofeedbeck, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Zakupiono również książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 uczestniczył w ogólnopolskim projekcie eTwining - Kierunek bezpieczeństwo. W projekcie brało udział kilkanaście szkół z całej Polski. Uczniowie podczas zajęć realizowali treści związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w różnych sferach życia. Projekt skierowany był do trzecioklasistów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 1 w  Gliwicach realizuje projekt szkoleniowy - Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowity budżet projektu to ponad 870 tys. zł. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych 150 uczniów i  uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 1 w  Gliwicach poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wiedzy i kompetencji 20 nauczycieli zawodu poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych.  Szkoła zrealizowała również program wychowawczo-profilaktyczny w ramach którego zorganizowano szereg spotkań, warsztatów i szkoleń.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w ramach programu Fluor Cares realizowanego przez firmę „Fluor” w Gliwicach, w celu  podniesienia i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, pozyskał w 2020 r.  środki finansowe w wysokości 7 000 zł na zakup monitora interaktywnego do pracowni biologiczno-przyrodniczej.  Rok wcześniej w ramach tego samego projektu pozyskano środki w wysokości 12 000 zł  na zakup 2 projektorów i 2 tablic interaktywnych do pracowni matematycznej i biologiczno-chemicznej.

W ramach projektu unijnego prowadzonego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach (Szacowana kwota dofinansowania po rozliczeniu całego projektu ok 1 291 000 zł) -  Szkoła Podstawowej nr 23  zyskała nowocześnie wyposażone dwa oddziały przedszkolne z ciekawymi pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym, a także zorganizowano zajęcia dla najmłodszych za kwotę około 200 000 zł. W ramach projektu, dzieci brały udział w interesujących zajęciach dodatkowych, które rozwijały je artystycznie oraz psychofizycznie. Były to zajęcia teatralne, plastyczne, usprawniające słuch fonematyczny i uwagę słuchową oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca.

W ramach tego samego projektu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 219 przedszkolaków. Wartość projektu to ponad 380 tys. zł. Placówka uczestniczyła ponadto w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Modelarze na start.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 uczestniczyli w projekcie unijnym ERASMUS+ pod nazwą CONNECT. Budżet projektu to ponad 32 ty euro.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w roku 2020 uczestniczył w IV edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Kontynuowano współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie kształcenia uczniów klas o profilu wojskowym. Kształceniem objęto 50 uczniów ZSE-T, zakupiono umundurowanie dla uczniów za kwotę 33 tys. zł. Szkoła uczestniczyła również w projekcie - W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. W szkoleniach wzięło udział 253 uczniów.

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) realizował projekt - Nowe kwalifikacje gwarancja zatrudnienia. Kwota dofinansowania projektu to ponad 1,2 mln zł. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych 48 uczniów (w tym 16 dziewcząt) Technikum nr 4 w ZSB-C w Gliwicach oraz Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 w Gliwicach poprzez doposażenie pracowni i udostępnienie podczas staży i praktyk zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

W Zespole Szkół Samochodowych realizowano projekt Mechanika najwyższych lotów, w ramach którego uczniowie i nauczyciele przeszli specjalistyczne kursy Koszty projektu to ponad 183 tys. zł. Zakupiono wyposażenie pracowni specjalistycznych m.in. panele dydaktyczne za około 200 tys. zł, sprzęt do geometrii 3D – za około 57 tys. zł i troleje. Szkoła uczestniczyła również w projekcie Śląskie. Zawodowcy. W ramach którego zorganizowano płatne staże zawodowe u pracodawców oraz kurs specjalistyczny dla uczniów „Auto detailing – system naprawy rys, otarć i odprysków bez lakierowania metodą SSR, renowacja lakieru oraz aplikacja powłok lakierniczych".

W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym kontynuowano projekt Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( EFS ). Koszt projektu obejmującego kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli to niemal 480 tys. zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 realizował projekt - Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach. Szacowana kwota dofinansowania po rozliczeniu całego projektu to niemal 1,3 mln zł. Placówka uczestniczy również w projekcie - Erasmus akcja K1 - Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła. Środki przyznane na realizację projektu to ponad 32 tys. euro.

Doskonałym przykładem zaangażowania w zakresie realizacji programów i inicjatyw jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Gliwicka poradnia oprócz swojej codziennej działalności - udzielania pomocy i wsparcia, diagnozy i terapii, rodzicom i nauczycielom jest także organizatorem wielu akcji i projektów obejmujących swoim zasięgiem nie tylko placówki edukacyjne z terenu miasta Gliwice ale również mieszkańców. W ubiegłym roku PPP była organizatorem akcji informacyjno-profilaktycznej dla mieszkańców Gliwic nt. depresji - Antydepresyjny Autobus Edukacyjny – ok. 800 beneficjentów. Ma na swoim koncie również wydawnictwa m.in.: Przewodnik ABC Autyzmu – w formie do pobrania na stronie placówki:  http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2020/04/ABC-przewodnik-dla-rodzicow.-Aktualizacja-31.03.20.pdf oraz książkę - To będzie piękny dzień.....35 inspiracji na udaną wędrówkę przez życie – pomoc w radzeniu sobie podczas i po kryzysie – dla szkół, bibliotek, opieki społecznej, policji.

- Najważniejsza jest ciągłość działań i konsekwencja. Wciąż mamy sporo do zrobienia. Tworzymy warunki, zachęcamy i wspieramy dyrektorów, nauczycieli i lokalne społeczności, aby wzięli odpowiedzialność za jakość swych szkół. Aby każdy wziął odpowiedzialność za „swój” fragment, co odbije się na jakości całości, zwłaszcza jeśli działania te będą strategicznie planowane i koordynowane. Innowacyjna i odpowiedzialna szkoła, do której stworzenia dzisiaj dążymy, staje przed wyzwaniami trudniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak pomimo przeszkód i trudności z jakim musi zmagać się szkoła w czasach epidemii gorąco zachęcamy do dalszej aktywności! – podsumowuje Ewa Weber.

ZSP6 Gliwice - Finansowo aktywni projekt
ZSP6 Gliwice - projekt "Finansowo aktywni"
PM21 - zajęcia muzyczne
PM21 - zajęcia muzyczne
ZSET - klasy mundurowe
ZSET - klasy mundurowe
ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - troleje
ZSS - pomoc dydaktyczna - troleje
ZSP6 - NPRC
ZSP6 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
PPP - autobus antydepresyjny
PPP - autobus antydepresyjny
ZSP6 Gliwice - Finansowo aktywni projekt ZSP6 Gliwice - projekt "Finansowo aktywni"
PM21 - zajęcia muzyczne PM21 - zajęcia muzyczne
ZSET - klasy mundurowe ZSET - klasy mundurowe
ZSS - pomoce dydaktyczne ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - pomoce dydaktyczne ZSS - pomoce dydaktyczne
ZSS - troleje ZSS - pomoc dydaktyczna - troleje
ZSP6 - NPRC ZSP6 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
PPP - autobus antydepresyjny PPP - autobus antydepresyjny