Warunki przyznania dowozu

Warunki przyznania dowozu

Dodano: 30.06.2020

UWAGA:
Dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka jest:
 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
   (wystawiane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
   (wystawiane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

O zapewnienie dowozu ubiegać się mogą:

I. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA:

► NIEPEŁNOSPRAWNYCH, przynajmniej 5-letnich, realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Formy dowozu:

  • zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie),
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę),
  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i rodzica/opiekuna (dotyczy wyłącznie dzieci przedszkolnych).

PEŁNOSPRAWNYCH, 5- i 6-letnich realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jeśli odległość między ich miejscem zamieszkania a najbliższym przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym wynosi więcej niż 3 km.

Formy dowozu:

  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i opiekuna (dotyczy wyłącznie dzieci przedszkolnych),
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

II. RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

NIEPEŁNOSPRAWNYCH uczęszczających do najbliższej szkoły podstawowej.

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTULNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM uczęszczające do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

► UPOŚLEDZONE W STOPNIU GŁĘBOKIM LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚC INTELEKTULANA uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą:
     - 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
     - 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Formy dowozu:

  • zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie),
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

► PEŁNOSPRAWNE, gdy odległość z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają przekracza:
     - 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
     - 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Formy dowozu:

  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

(powrót)