Informacje na temat dostępnych form dowozu

Informacje na temat dostępnych form dowozu

Dodano: 30.06.2020

Zorganizowany dowóz grupowy

 • Obejmuje zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci pełnosprawne.
 • Po złożeniu wniosku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, przed rozpoczęciem roku szkolnego na podany na wniosku numer telefonu kontaktować się będzie przewoźnik.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie jego odrzucenia.
 • Dowóz do poszczególnych placówek realizowany jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu przeprowadzonego przez Miasto Gliwice.
 • W trakcie przewozu zapewniona jest opieka opiekuna.
 • Harmonogramy dowozu skonstruowane są tak, aby przewóz nie trwał więcej niż 1 godzinę.
 • Jeśli dziecko nie będzie korzystało z dowozu przez więcej niż dwa dni, informację taką należy niezwłocznie przekazać do placówki oświatowej.
 • Wszelkie zmiany w zakresie korzystania z dowozu grupowego jak np. rezygnacja z przewozu w określone pory dnia lub dni tygodnia, należy również niezwłocznie zgłosić w placówce oświatowej.
 • Podczas wypełniania wniosków proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne podanie swojego aktualnego numeru telefonu. Ma on kluczowe znaczenie, gdyż to właśnie telefonicznie przewoźnik kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka/ucznia w celu uzgodnienia szczegółów dowozu czy przekazania informacji o zmianach w dowozie.

zwrot rodzicom/opiekunom kosztów przewozu dziecka/ucznia

 • Dotyczy wyłącznie dowozu dzieci niepełnosprawnych.
 • Po złożeniu wniosku, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wszelkie dalsze formalności realizowane są w placówce oświatowej.
 • W wypadku negatywnego rozpatrzenia Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie odrzucenia wniosku.
 • Zwrot dokonywany jest na podstawie umowy podpisanej pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka a szkołą oraz comiesięcznego oświadczenia rodziców/opiekunów.
 • Wypłacany jest za dni obecności dziecka w szkole w dni nauki szkolnej począwszy od dnia podpisania umowy.
 • Wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie Art. 39a. pkt 2 Ustawy Prawo Oświatowe.
 • Istnieje możliwość połączenia zwrotu kosztów dowozu rodzicom/opiekunom z korzystaniem z przewozu grupowego. W tym celu należy złożyć stosowna deklarację w Wydziale Edukacji lub w placówce oświatowej. Rodzic/opiekun określa w niej kiedy (np. w którą stronę - dowóz do, czy ze szkoły) dziecko/uczeń będzie korzystało z przewozu grupowego, a kiedy sam będzie dowoził ucznia.
 • W każdym momencie istnieje możliwość zmiany wybranej formy dowozu. W tym celu należy złożyć nowy wniosek o dowóz z informacją o zmianie wybranej formy w placówce do której uczęszcza dziecko/uczeń. Nowy wniosek można złożyć w placówce do której uczęszcza dziecko/uczeń lub w Urzędzie Miasta, w Wydziale Edukacji przy ul. Jasnej 31A.

Uwaga! Jedną ze zmian w zakresie dowozu dzieci/uczniów do szkół/placówek, wprowadzonych Ustawą z dnia 16 października 2019 roku, jest brak możliwości zwrotu kosztów zakupów biletu autobusowego. Z tej formy w chwili obecnej korzystać mogą wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola.

(powrót)