Awans Zawodowy Nauczycieli

Awans Zawodowy Nauczycieli

Aktualizacja 29 maja 2023 r.

Po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciel kontraktowy obowiązany jest w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), skierować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami (poniżej).

Zgodnie z prawem oświatowym, Gliwice - Miasto na prawach powiatu jest zobowiązane do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskano pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Terminy złożenia wniosków:

 • do dnia 30 czerwca danego roku,
 • do dnia 31 października danego roku,
 • do dnia 31 grudnia danego roku (w przypadku zakończenia stażu np. po dniu 31 października i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego do dnia 31 grudnia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) wymagane są następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe –  kopie poświadczone przez dyrektora szkoły,
 • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór poniżej) zawierające:
  - wymiar zatrudnienia, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  - datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i datę złożenia sprawozdania z realizacji planu,
  - przyczyny wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły,
 • karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu  – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły.

Jeżeli na załączonych dokumentach jest inne nazwisko niż na wniosku, należy dołączyć oświadczenie o zmianie nazwiska.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A w godzinach pracy urzędu.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) dyrektor szkoły
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W skład komisji może wejść dodatkowo, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego. Powołanie przedstawiciela związku nie jest obowiązkowe.

Załączniki i wzory dokumentów (do pobrania):