Awans Zawodowy Nauczycieli

Awans Zawodowy Nauczycieli

Dodano: 28.03.2017

Aktualizacja 01 września 2018 ( w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego)

Po zakończeniu stażu i otrzymaniu co najmniej dobrej oceny pracy na koniec stażu, nauczyciel kontraktowy obowiązany jest w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) skierować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami.

Zgodnie z prawem oświatowym miasto Gliwice jest zobowiązane do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy złożyć
w roku kalendarzowym, w którym uzyskano co najmniej dobrą ocenę pracy po zakończeniu stażu.
Terminy złożenia wniosków:
̶  do dnia 30 czerwca danego roku
̶  do dnia 31 października danego roku
̶  do dnia 31 grudnia danego roku (w przypadku zakończenia stażu np. po dniu 31 października i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy do dnia 31 grudnia)

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) wymagane są następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie przez dyrektora szkoły,
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem – poświadczona kopia przez dyrektora szkoły,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:

   - wymiar zatrudnienia, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   - datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i datę złożenia sprawozdania z realizacji planu,
   - przyczyny wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,

  • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły,
  • karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu  – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły.

Jeżeli na załączonych dokumentach jest inne nazwisko niż na wniosku należy dołączyć również kserokopię aktu stwierdzającego zmianę nazwiska (np. kserokopię aktu małżeństwa). 

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A w godzinach pracy urzędu.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) dyrektor szkoły
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W skład komisji może wejść dodatkowo, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego. Powołanie przedstawiciela związku nie jest obowiązkowe.

 

Wzór wniosku składanego w Wydziale Edukacji
do pobrania
TU (pdf)  i   TU (docx)