Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów powyżej 10 roku życia

Dodano: 23.10.2020 / Sekcja:
covid

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek, w których prowadzi się kształcenie ustawiczne oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (przy GCE), od soboty 24 października 2020, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały póki co, nie krócej niż do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nadal pracuje stacjonarnie. Dyrektorzy zespołów szkół specjalnych (ZSSp i ZSO nr 7), w skład których wchodzą szkoły specjalne i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, a które póki co rówież pracują stacjonarnie, będą podejmować decyzje o formie kształcenia, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. O zmianie trybu pracy w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych w tych placówkach, zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie.
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia, realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Działalność szkół artystycznych w wyżej określonym terminie, również ulega ogramiczeniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.