Wracamy do szkół

Dodano: 27.08.2020 / Sekcja:

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
W szkołach publicznych, dla których m. Gliwice jest organem prowadzącym, rozpocznie go 25 218 uczniów, z czego ok. 4,5 tys. w przedszkolach, a ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W nauczaniu początkowym (klasy I-III) – będzie brało udział ponad 4,5 tys. uczniów, a w klasach IV – VIII – ponad 7,8 tys. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych kształcić się będzie niemal 7,7 tys. uczniów.

Nie czekając na decyzje MEN, mając na uwadze konieczność przygotowania się na nowy rok szkolny, Ewa Weber - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, zwróciła się w okresie wakacji do dyrektorów szkół i placówek z pytaniami, jak widzą powrót do szkół, jak oceniają wiosenny okres pracy zdalnej, jakie wyzwania w zakresie pracy z dziećmi, mogą pojawić się, jeśli stan epidemiczny się nie zmieni. Zainicjowała tym samym intensywne analizy niezbędne do właściwego przygotowania na nadchodzący rok szkolny.
Dzięki wcześniej podjętym analizom, w tym m.in. zebranym informacjom, można było lepiej ocenić z  jakimi wyzwaniami w zakresie pracy z dziećmi, zmierzą się gliwickie przedszkola i szkoły.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny, dopiero kilka dni temu przedstawili wytyczne, które przekazane zostały do szkół. Opublikowano rozporządzenie określające obowiązki dyrektora w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych. Wciąż problematyczne są mało konkretne wytyczne GIS z 25 sierpnia br. (zmienione na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego) o zachowaniu dystansu społecznego, wymaganych powierzchniach pomieszczeń, z częstymi sformułowaniami „w miarę możliwości” i „zaleca się”.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz organy prowadzące te jednostki, obarczeni zostają ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz pracowników. Kwestie organizacyjne pracy jednostek będą wymagały nakładu sił i środków, których koszt poniesie samorząd.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, dyrektor będzie  mógł wnioskować o zmianę formy kształcenia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Zmiana formy zajęć będzie obwarowana uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organ prowadzący będzie musiał ją uwzględnić wyrażając zgodę na zmianę formy kształcenia.

MEN przewiduje trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

wariant A – tradycyjna forma kształcenia,
wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa),
wariant C - kształcenie zdalne.

Miasto dalej będzie wspierać szkoły środkami pieniężnymi na sprzęt umożliwiający i ułatwiający nauczanie hybrydowe i zdalne.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że infrastruktura teleinformatyczna gliwickich szkół - po częściowym doposażeniu - jest w stanie umożliwić pracę hybrydową. Lekcje mogłyby odbywać sięw czasie rzeczywistym: z uczniami przebywającymi w klasie (którzy w domach nie mają możliwości kontaktu zdalnego z nauczycielami) oraz z tymi, którzy mogliby pozostawać w domach.

Po spotkaniu z dyrektorami i uzyskaniu niezbędnych informacji, miasto rekomenduje przyjęcie jednej platformy edukacyjnej, wspólnej dla każdej ze szkół i zakresu prowadzonych działań – zarówno tych realizowanych w szkole, jak i w kontakcie zdalnym.

Tam, gdzie miasto dostrzega kolejne problemy, na bieżąco kierowane są pytania do Ministra Edukacji.