Olimpiady czas zacząć!

Dodano: 02.10.2020 / Sekcja:
olimpiada foto: pixabay

I bynajmniej nie chodzi o igrzyska sportowe... *
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat, w którym przedstawiło listę rekomendowanych turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku 2021.
Poniżej przedstawiamy wykaz olimpiad i turniejów, które będą organizowane w tym roku szkolnym.

Drogi uczniu! Może wśród nich znajdziesz takie, które będą dla Ciebie równoległą "drabiną do sukcesu", w stosunku do nauki w szkole, a które umozliwią Ci w przyszłości wybór kierunku studiów o jakim marzysz? Pamiętaj ponadto, że zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 poz. 1036), w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tych "edukcyjnych igrzyskach":

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

2.

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

3.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

5.

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

6.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

7.

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

8.

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

9.

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

10.

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

11.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

12.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

13.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

16.

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

17.

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

Lista olimpiad interdyscyplinarnych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

2.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

4.

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

7.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Lista olimpiad/turniejów tematycznych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

1.

Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie

2.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

4.

Olimpiada Spedycyjno-

Logistyczna

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

5.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

6.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

10.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania
i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

11.

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.

12.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

13.

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

14.

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

17.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

18.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

19.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.

Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

22.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

23.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24.

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy

26.

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

27.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

29.

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Terminarz poszczególnych etapów olimpiad, jest zamieszczony  na stronie internetowej MEN.
_________

* Czy wiesz, że potocznie używane określenie "olimpiada" to tak naprawdę 4-letni okres, który w starożytnej Grecji dzielił kolejne Igrzyska? Stąd poprawnie - o zmaganiach sportowych - winniśmy mówić Igrzyska Olimpijskie. Jednak określenie Olimpiada, które współcześnie używa się również na określenie wszelkich zmagań, w odniesieniu do nauki, już na trwałe zagościło w naszym języku.