Aktualności | Kształcenie w rzemiośle - pewność zatrudnienia

Kształcenie w rzemiośle - pewność zatrudnienia

Kształcenie w rzemiośle - pewność zatrudnienia

Opublikowane: 27.07.2023 / Sekcja: Oświata 

W ciągu ostatnich lat szkolnictwo zawodowe w Polsce zostało poddane kluczowym zmianom. Przed reformą z 2017 r. absolwent gimnazjum mógł kontynuować naukę w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej lub 4-letnim technikum, dzięki czemu uzyskiwał kwalifikacje w określonych zawodach zdefiniowanych dla potrzeb rynku pracy, przy czym ukończenie technikum dodatkowo umożliwiało mu przystąpienie do egzaminu dojrzałości i naukę m.in. w ramach instytucji szkolnictwa wyższego. Reforma szkolnictwa doprowadziła do powstania w roku szkolnym 2017/2018 branżowych szkół I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, które zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe. Absolwent szkoły branżowej I stopnia uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, a także, po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom zawodowy lub świadectwo czeladnicze (w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem), potwierdzające kwalifikacje w określonym zawodzie. 

Polsce zauważalny jest brak wykwalifikowanych pracowników rzemieślniczych. W 2023 r. w ogólnopolskim Barometrze zawodów do listy zawodów deficytowych zakwalifikowano: branżę budowlaną (cieśla i stolarz budowlany, dekarz i blacharz budowlany, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotnicy budowlani); branżę produkcyjną (operator obrabiarek skrawających, spawacze, ślusarze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy); branżę gastronomiczną (kucharze); branżę TSL- transport, spedycja, logistyka (kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych).

Miasto Gliwice od wielu lat realizuje działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego. Gliwickie szkoły dążą do podniesienia jakości nauczania oraz kompetencji uczniów, uczennic i kadry pedagogicznej. W celu promocji kształcenia zawodowego wśród młodych gliwiczan oraz pracodawców miasto realizuje wiele działań, których najważniejszymi elementami są dostosowanie programów nauczania do oczekiwań pracodawców, kształcenie wykwalifikowanych specjalistów zaznajomionych ze współczesną technologią i dopasowanych do potrzeb rynku pracy. To właśnie takich absolwentów oczekuje współczesny pracodawca, dlatego firmy coraz częściej angażują się w edukację i kształcą potrzebnych im pracowników. Coraz więcej szkół zawodowych przy współpracy z biznesem tworzy klasy patronackie. Dzięki takim klasom, szkoły nie narzekają na niż demograficzny, firmy, na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy. 
Ta i inne zmiany w szkolnictwie zawodowym mają sprawić, że rynek otrzyma potrzebnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będę umieli sprostać jego zmiennym wymaganiom i - co ważne - będą rozumieli i czuli potrzebę uczenia się przez całe życie.

Od lat kształcenie zawodowe w gliwickich szkołach aktywnie wspiera Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Absolwentom szkół podstawowych oferują możliwość zdobycia konkretnego zawodu rzemieślniczego. Wspierają uczniów w znalezieniu pracy w wymarzonym zawodzie oraz ułatwiają zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Ponadto dzięki znajomości rynku pracy oraz specyfiki zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze pomagają w wyborze odpowiedniego zawodu, zapewniają dostęp do informacji i sprawują nadzór nad praktyczną nauką zawodu. 

Związek Rzemiosła Polskiego i Rada Dialogu Społecznego zapraszają do obejrzenia filmu promującego polskie szkolnictwo zawodowe.