Aktualności | Stypendia szkolne. Co i jak?

Stypendia szkolne. Co i jak?

Stypendia szkolne. Co i jak?

Opublikowane: 29.06.2020 / Sekcja: Miasto  Nauka  Oświata 

Dział Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina o możliwości ubiegania się przez młodych gliwiczan o stypendia na rok szkolny 2020/2021. Czasu na złożenie wniosku jest dużo – do 15 września. Komu przysługują pieniądze i na jakich zasadach?

Komu przysługuje stypendium:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto. Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość świadczenia:

• 115 zł – jeżeli miesięczna wysokość dochodu jest większa lub równa 396 zł netto na osobę w rodzinie ucznia,

• 130 zł – jeżeli miesięczna wysokość dochodu wynosi mniej niż 396 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Wysokość stypendium zwiększa się o 10 zł, jeżeli w rodzinie ucznia występuje co najmniej jedna z okoliczności takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeśli rodzin jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek w sprawie stypendium szkolnego może złożyć:

• rodzic

• opiekun prawny w przypadku, jeżeli rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej

• pełnoletni uczeń (nie ma możliwości złożenia wniosku przez rodzica)

• dyrektor szkoły

Wniosek składany jest według miejsca zamieszkania ucznia (adres zameldowania nie ma znaczenia).

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski przyjmowane są w budynku OPS przy ul. Górnych Wałów 9, pokój nr 118, I p. Telefon kontaktowy: 32/335-96-06.