Strona główna

Gliwice

Oficjalna strona miasta

IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gliwicach w ZSSp im. Janusz Korczaka

IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gliwicach w ZSSp im. Janusz Korczaka

ZSZS

Opublikowane: 03.07.2020 / Sekcja: Szkoły ponadpodstawowe  Licea ogólnokształcące  Zespoły Szkół Ogólnokształcących 

ul. Dolnej Wsi 74

Gliwice

sekretariat@zszs.gliwice.eu

Telefon: 32 231 32 22

http://www.zszs-gliwice.pl

IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej, przyjmuje absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością w zakresie:

 • ruchu,
 • wzroku,
 • słuchu,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi sprzężeniami,
 • zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek do pobrania na stronie szkoły),
 2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. dwa zdjęcia,
 5. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu z tego egzaminu),
 6. kandydaci spoza Gliwic – wniosek o wydanie skierowania (druk do pobrania w szkole) do kształcenia poza terenem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.

O przyjęciu do szkoły decyduje złożenie w terminie wszystkich dokumentów.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, o przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.

Dowóz uczniów

Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej (KZK GOP) BEZPŁATNY, PKP i PKS – 78% zniżki, za okazaniem legitymacji szkolnej. Uczniowie spełniający odpowiednie, określone w przepisach kryteria, mogą korzystać z bezpłatnych dowozów organizowanych i finansowanych przez gminy.