IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej

IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej, przyjmuje absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością w zakresie:

 • ruchu,
 • wzroku,
 • słuchu,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi sprzężeniami,
 • zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek do pobrania na stronie szkoły),
 2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. dwa zdjęcia,
 5. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu z tego egzaminu),
 6. kandydaci spoza Gliwic – wniosek o wydanie skierowania (druk do pobrania w szkole) do kształcenia poza terenem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.

O przyjęciu do szkoły decyduje złożenie w terminie wszystkich dokumentów.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, o przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.

Dowóz uczniów

Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej (KZK GOP) BEZPŁATNY, PKP i PKS – 78% zniżki, za okazaniem legitymacji szkolnej. Uczniowie spełniający odpowiednie, określone w przepisach kryteria, mogą korzystać z bezpłatnych dowozów organizowanych i finansowanych przez gminy.