Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w ZS-P nr 9

 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w ZS-P nr 9

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w ZS-P nr 9

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Wrzosowa 14

Gliwice

sekretariat@zsp9.gliwice.eu

Telefon: 32 234 25 37

http://zsp9.gliwice.pl

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Społeczność szkolna szanuje się i wspiera wzajemnie. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

Każdego dnia wspólnie pracujemy – uczniowie i nauczyciele, aby stworzyć szkołę na miarę przyszłości.

Priorytetem w naszej szkole jest podnoszenie efektywności kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji oraz zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Kadrę placówki tworzą osoby nastawione innowacyjnie wobec przyjętych założeń oraz chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Szkoła oferuje:

  • ciekawe programy nauczania,
  • naukę w klasach o profilach sportowych,
  • zajęcia na basenie w każdej klasie,
  • zajęcia świetlicowe,
  • kompetentnych nauczycieli,
  • opiekę medyczną,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • nauczanie języka niemieckiego, jako mniejszości narodowej.