Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w ZS-P nr 2

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w ZS-P nr 2

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Opublikowane: 10.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Mikołaja Kopernika 63

Gliwice

sekretariat@zsp2.gliwice.eu

Telefon: 32 238 19 98

http://zsp2.gliwice.pl/

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.”

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom oraz otwartą na ich potrzeby. Tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne wspomagające i zapewniające wszechstronny rozwój dziecka i jego talentów.

Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na szczeblu miasta i regionu.

Szkoła Podstawowa nr 12 jest placówką, w której uczeń:

  • rozwija swoją osobowość, zdolności i zainteresowania,
  • kształtuje postawę solidarności i wzajemnej pomocy,
  • zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności, gwarantujące dalszą naukę na wyższym szczeblu edukacyjnym,
  • uczy się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
  • uczy się wrażliwości na uczucia i potrzeby innych.

Szkoła Podstawowa nr 12 oferuje również:

  • udział w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wyjazdy w ramach Zielonej Szkoły, warsztaty językowe EUROWEEK, projekt ERASMUS+
  • bogatą bazę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia artystyczne, judo)
  • opiekę specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog)