Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w MOS

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w MOS

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w MOS

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe specjalne 

ul. Władysława Sikorskiego 134

Gliwice

sekretariat@mos.gliwice.eu

Telefon: 32 234 24 23

http://www.mosgliwice.pl

Misja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach:


Celem działań placówki jest pomoc młodzieży  z zaburzeniami socjalizacji w wyrównywaniu szans życiowych poprzez wszechstronny rozwój jej osobowości, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych człowieka i obywatela świadomego swoich życiowych celów i wyborów.
Uchwała Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach  z dnia 13.09.2013r.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach jest jedną z 74 placówek tego typu (wg. stanu na dzień 31.03.2017 r.) działających na terenie naszego kraju. Nasza placówka za główny cel stawia sobie pomoc w  eliminowaniu  przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Chłopcy uczęszczający do naszej placówki zostali tu skierowani na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek rodziców. W placówce funkcjonuje internat, w którym mieszka 30 chłopców oraz szkoła podstawowa.

Oprócz zajęć lekcyjnych wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne, z których warto wymienić zajęcia na basenie, lodowisku i siłowni oraz działalność w różnych kółkach zainteresowań. Jednym z nich jest praca ekozespołu, który efekty swojej pracy przedstawia na stronie http://www.ekolodzymosgliwice.republika.pl
Placówka nasza bierze udział w międzynarodowym programie GOLDEN FIVE.
Więcej informacji dotyczących programu na stronie http://www.ore.edu.pl/

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i potrzebują wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Rekrutacja:

  • na wniosek rodziców oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty

Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwa Pani Dyrektor mgr Mariola Gajek-Czapla , której pomagają nauczyciele oraz wychowawcy internatu.