Przedszkole Specjalne nr 1 w ZSOS nr 7

Przedszkole Specjalne nr 1 w ZSOS nr 7

Przedszkole Specjalne nr 1 w ZSOS nr 7

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Aleksandra Gierymskiego 7

Gliwice

kontakt@zso7-gliwice.pl

Telefon: 32 231 42 01

http://www.zso7-gliwice.pl

Przedszkole Specjalne nr 1 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Gliwicach powstało w 2013 roku.  Nadrzędnym celem placówki jest dobro dziecka, systematyczne stymulowanie jego rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie form komunikacji ułatwiających porozumiewanie się z otoczeniem.

Przedszkole obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:

 • sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka.

Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Przedszkole oferuje:

 • rehabilitację ruchową,
 • terapię SI,
 • terapię logopedyczną,
 • dogoterapię,
 • terapię psychologiczną

oraz dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod.  

Każde dziecko bierze udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych:

 • zajęciach indywidualnych, tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii integracji sensorycznej,
 • zajęciach w grupie przedszkolnej, które obejmują: trening komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych oraz rozwoju umiejętności przedszkolnych, pracę nad samodzielnością i samoobsługą, kierowaną zabawę rówieśniczą, swobodne i kierowane zabawy na świeżym powietrzu, odpoczynek i relaks, spacery, wycieczki. Nauczyciele wszystkich grup wykorzystują różnorodne metody i formy pracy zgodnie z możliwościami indywidualnymi poszczególnych dzieci.

 Nauczyciele i specjaliści w codziennej pracy z dzieckiem korzystają z innowacyjnych metod:

 • Elementów Stosowanej Analizy Zachowania; 
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;
 • Metody Knillów;
 • Metody Dobrego Startu;
 • Treningu samodzielności;
 • Treningu umiejętności  społecznych TUS;
 • Treningu czystości;
 • Treningu uwagi;
 • Planów aktywności;
 • Komunikacji alternatywnej AAC.