Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w ZS-P nr 4

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w ZS-P nr 4

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w ZS-P nr 4

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Ignacego Paderewskiego 70

Gliwice

sekretariat@zsp4.gliwice.eu

Telefon: 32 279 33 92

http://zsp4gliwice.edu.pl/

Placówka funkcjonuje od października 1989 roku.
Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole obrało profil artystyczny, działa więc zgodnie z opracowaną wizją i misją. Placówka przedszkolna mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Jest to nowoczesne przedszkole, po remoncie, spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa, zapewniające wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Placówka dysponuje dużym ogrodem - miejscem zabaw dzieci, wyposażonym w sprzęt i urządzenia sportowo - rekreacyjne.

 

Urządzenie sal przedszkolnych dostosowane jest do potrzeb dzieci. Estetykę sal podnoszą kolorowe kąciki zainteresowań dostosowane do wieku oraz potrzeb psychofizycznych dzieci.

W 2014 r. Przedszkole Miejskie Nr 28 weszło w skład zespołu szkolno-przedszkolnego łącznie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39, na mocy Uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XLII/883/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach. We wrześniu 2017 r.w przedszkolu zostały utworzone oddziały integracyjne.

Kadra

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i dba o dalsze doskonalenie. Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola: płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność itp.Personel obsługowy dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. 

Organizacja pracy:

Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
Wszystkie dzieci korzystają z gwarantowanej 5-godzinnej, nieodpłatnej opieki wychowawczo-dydaktycznej w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wyżywienie:

Przedszkole dysponuje pełnym zapleczem kuchennym. 
Placówka zapewnia dzieciom 3 posiłki:
śniadanie - 8.30
obiad - 12.00
podwieczorek - 15.00

Oddziały przedszkolne zlokalizowane w SP39 korzystają z cateringu.

Odpłatność:

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Przedszkole zobowiązane jest do bezpłatnego udzielania świadczeń nauczania, wychowania i opieki w zakresie podstawy programowej, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz.13.00.

Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice w czasie przekraczającym wymiar od 8.00 do 13.00, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej w Uchwale NR XXXII/738/2017 Rady Miasta Gliwice
z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Zarządzenie Nr 6672/18 PREZYDENTA MIASTA GLIWICEZ z dnia 31.07.2018 r.
Dotyczy: określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Zarządzenie dostępne na stronie BIP UM Gliwice

 

Koszt posiłków przedstawia się następująco:

Oddziały przedszkolne zlokalizowane w PM28: 6,00 zł

Śniadanie - 1,80 zł        

Obiad - 3,00 zł    

Podwieczorek - 1,20 zł    

Rodzic nie ponosi opłaty za koszt przygotowania posiłku.

Oddziały przedszkolne zlokalizowane w SP39 korzystają z cateringu - koszt posiłków wynosi: 8,50 zł

Śniadanie - 1,20 zł        

Obiad - 6,50 zł    

Podwieczorek - 0,80 zł    

Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu wpłacane są przez rodziców na konto bankowe przedszkola w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Zapłata po wyznaczonym terminie powoduje naliczanie odsetek. Odliczenia dokonywane są od 1-go dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.