Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Opublikowane: 02.07.2020 / Sekcja: Inne placówki oświatowe 

ul. Aleksandra Gierymskiego 1

Gliwice

sekretariat@ppp.gliwice.eu

Telefon: 32 231 05 69

http://poradnia.gliwice.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.

Zadania Poradni są realizowane poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację (w zakresie logopedii),
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczna,
 • działalność informacyjną.

Kto może się zgłaszać do Poradni?

Poradnia dziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadpodstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z pomocy Poradni mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkól i placówek z miasta Gliwice.

Kto sprawuje nadzór nad Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną?

Poradnia jest publiczną placówką oświatową, prowadzoną przez gminę Gliwice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Gliwicach.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna