Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1

Opublikowane: 17.08.2021 / Sekcja: Inne placówki oświatowe 

ul. Gierymskiego 7

Gliwice

kontakt@zso7-gliwice.pl

Telefon: telefon: 32 231 42 01

https://www.zso7-gliwice.pl/

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 zapewnia dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami, udział w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych, rekreacyjnych oraz specjalistycznych prowadzonych zespołowo lub indywidualnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w 4 osobowych grupach, od godziny 7:30 do 15:30.
Placówka oferuje szeroką gamę różnorodnych form i metod terapii oraz rehabilitacji. Nauczyciele i terapeuci dokonują szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniają pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka. Wszelkie podejmowane działania skierowane są na stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach. Wychowankowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego.

Placówka oferuje:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji;
 • Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka;
 • Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb wychowanków;
 • Codzienną terapię indywidualną;
 • Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka;
 • Integrację z rówieśnikami;
 • Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku.

Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym to:

 • Wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ułatwienie im funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym, poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
 • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Stymulacja wielozmysłowa;
 • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb, wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości wychowanka) życia w społeczeństwie.

Formy oddziaływań rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym:

 • trening przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi;
 • zajęcia usprawniające ruchowo lub rehabilitacyjne w zależności od potrzeb dziecka;
 • terapia widzenia i słyszenia w zależności od potrzeb dziecka;
 • terapia ręki ;
 • terapia mowy i alternatywne metody komunikacji;
 • dogoterapia;
 • sensobajka i bajkoterapia;
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia  kulinarna;
 • trening umiejętności społecznych;
 • trening odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;