Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

ZASADY UDZIELANIA

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i artystycznych,pobierający naukę w Gliwicach.

 

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla każdego ucznia, który spełnia kryteria określone w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

 

Termin składania wniosków od 4 do 30 września 2023 r.

 

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wydziału Edukacji, który znajduje się I-szym piętrze w filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pok. 119 lub za pośrednictwem szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce zgodnie z zapisem zawartym w regulaminie § 5, pkt 3.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.gliwice.eu/storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/ed/ed-1.pdf lub w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Gliwicach. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zgodne ze wzorem określonym w zarządzeniu PM-8351/2023. 

 

Przydatne linki:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2023

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gliwice.