Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

ZASADY UDZIELANIA

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i artystycznych,pobierający naukę w Gliwicach.

 

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla każdego ucznia, który spełnia kryteria określone w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

 

Lista laureatów Stypendium Prezydenta 2023