Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych

Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych

Opublikowane: 06.12.2022
logo EFS wiedza edukacja rozwój
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa działania Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 303 724,00 PLN
Kwota wsparcia 214 080,00 PLN
Okres realizacji 01.07.2022 - 30.09.2023
Jednostka realizująca projekt

Przedsięwzięcie "Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych" finansowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Gliwice dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych. Projekt zakłada realizację w sumie 24 działań mających na celu poprawę dostępności w łącznie 14 miejskich jednostkach, w tym placówkach edukacyjnych, Urzędzie Miejskim, Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Żłobkach Miejskich, Powiatowym Urzędzie Pracy i Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom". Obejmują one: montaż platformy pionowej przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 8, przebudowę węzła sanitarnego i dostosowanie toalety w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, modernizację pochylni wewnątrz budynku ZSO nr 8, wykonanie podłoża antypoślizgowego w budynku ZSO nr 7 oraz przebudowę dojścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, a także zakup pętli indukcyjnych dla 8 jednostek, zakup krzeseł ewakuacyjnych dla 6 jednostek i oznakowanie budynku (w tym zakup planów tyflograficznych) w 2 jednostkach.