Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Opublikowane: 26.08.2022
logo EFRR
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.6. Czyste powietrze
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 2 332 192,51 PLN
Kwota wsparcia 1 982 363,64 PLN
Okres realizacji 12.10.2021 - 30.09.2023
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada wymianę nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych, ogrzewających budynki jednorodzinne położone na terenie miasta Gliwice, na ekologiczne urządzenia grzewcze.

W celu realizacji projektu zostaną udzielone jego uczestnikom dotacje celowe w formie refundacji. W ramach projektu zaplanowano również: wybór operatora koordynującego i wspierającego wdrażanie projektu w imieniu Miasta, koordynację projektu po stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz promocję projektu.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa jakości powietrza atmosferycznego nie tylko w Gliwicach, ale także w sąsiednich powiatach poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10, oraz poprawa zdrowia mieszkańców.

Projektem objęte zostaną budynki spełniające definicję minimalnego standardu efektywności energetycznej na dzień podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.