Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Dodano: 25.06.2013

GLIWICKIE PUBLICZE SZKOŁY ZAPRASZAJĄ

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło od 1 września 2012 r. nową formę kształcenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na KKZ osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, a po ich ukończeniu dyplom technika w danym zawodzie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego 65% podstawy programowej kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji.
Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe;
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot potwierdzający kurs (np. dana szkoła prowadząca kurs).
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:

  1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;
  2. świadectwo uzyskania tytułu zawodowego;
  3. dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny;
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
  5. świadectwo ukończenia szkoły potwierdzającej kształcenie zawodowe;
  6. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;
  7. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

jest zwolniona, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych  w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to rozwiązanie wychodzące zarówno naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, jak również tych, którzy na pewnym etapie kształcenia, zrezygnowali z ukończenia szkoły, nie zdobyli zawodu, pracują zawodowo bez potwierdzonych kwalifikacji.
Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE GLIWICKIE SZKOŁY PUBLICZNE: