Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice 
oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 
przyznawana jest zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9126/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.

 

ZARZĄDZENIE NR PM-9126/2024 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości pomocy zdrowotnej przyznawanej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej z uwzględnieniem sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy  oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 4 ust.1, 2 3, § 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr LII/1080/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wysokość przyznawanej w danym roku budżetowym pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie może być wyższa niż 1500 zł.
§ 2. Ustala się zasady przyznawania pomocy zdrowotnej z uwzględnieniem sytuacji materialnej wnioskodawcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Ustala się wzór wniosku w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Edukacji. 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

WZÓR Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie ustalenia wysokości pomocy zdrowotnej przyznawanej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej z uwzględnieniem sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy  oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli