Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2020

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2020

Dodano: 15.11.2020
SPM

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2020 r.

ZASADY UDZIELANIA

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla każdego ucznia, który spełnia kryteria określone w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2020 może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 r.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach

Biurze Obsługi Interesantów w filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach

przy ul. Jasnej 31A lub za pośrednictwem szkoły.

Do wniosku - który stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta - o przyznanie stypendium, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce zgodnie z zapisem zawartym w regulaminie § 5, pkt 3.

Uwaga! Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku 2019/2020, zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 r. (Decyzja nr OA-OR.110.1.7.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 roku zmieniająca decyzję OA-OR.110.1.26.2019 z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020), zostały zamieszczone na Platformie internetowej "Konkursy przedmiotowe".
Za pobranie zaświadczenia
o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata z Platformy internetowej Konkursy przedmiotowe, odpowiada dyrektor szkoły, z której uczeń uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu.

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zaswiadczen-dla-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Wzór wniosku o przyznanie stypendium - do pobrania na stronie (poniżej) lub w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Gliwicach.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji - e-mail: ed@um.gliwice.pl lub pood numerami telefonu: 32 338 64 64, 32 338 64 62.