Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

Uaktualniono: 24.07.2020 / pdf
Rekrutacja do przedszkoli źródło: pixabay.com

 

!!! UWAGA! Aktualizacja z dnia 24 lipca 2020 (kliknij) !!!

 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021.
 • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP:  https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80610,2
 • KRYTERIA PRZYJĘĆ
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - rozdział 6.
Przypominamy, że
 • zgodnie z ww. ustawą, za rekrutację są odpowiedzialni dyrektorzy przedszkoli i szkół.
 • Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.
Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice
Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej:  do pobrania TU.

!!! Aktualizacja z dnia 24 lipca 2020 !!!

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021,w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) oraz wskazaniu miejsc dzieciom nieprzyjętym w I etapie postępowania, nadal pozostały wolne miejsca.

Oferta wolnych miejsc:

 • grupa dla dzieci 6-letnich:
  Oddział Przedszkolny w SP-9, ul. Sobieskiego - 12 miejsc.
 • grupa dla dzieci 5,6-letnich
  Przedszkole Miejskie nr 5 (ZSP-5), ul. Kozielska - 9 miejsc,
  Przedszkole Miejskie nr 7 (ZSP-12), ul. Lipowa - 13 miejsc,
  Przedszkole Miejskie nr 17 (ZSP-2), ul. Kopernika - 16 miejsc,
  Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 (ZPM-1), ul. Wiślana - 2 miejsca,
  Przedszkole Miejskie nr 42 (ZPM-1), – budynek SP14 - 4 miejsca,
  Oddziały Przedszkolne w SP-3, ul. Daszyńskiego - 13 miejsc,
  Oddział Przedszkolny w SP-9, ul. Sobieskiego - 12 miejsc,
  Oddział Przedszkolny w SP-27 (ZSP-13), ul Rubinowa - 8 miejsc.
 • grupa dla dzieci 3,4 letnich
  Przedszkole Miejskie nr 17 (ZSP-2), ul. Kopernika - 10 miejsc
 • grupa dla dzieci 3-6 letnich
  Przedszkole Miejskie nr 37 (ZSO-2), ul. Poli Gojawiczyńskiej - 12 miejsc

Rekrutacja przeprowadzona będzie bez wsparcia systemu elektronicznego.
Wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacji należy złożyć w sekretariacie wybranej placówki (max. w 3 placówkach), w terminie od 29 lipca - 3 sierpnia br.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji - do pobrania TU.

Wniosek i oświadczenia do pobrania - do pobrania TU.

Wzór wniosku w rekrutacji uzupełniającej i wzory oświadczeń są dostępne również w zakładce pliki do pobrania na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ W PLACÓWKACH.


Aktualizacja z dnia 09 kwietnia 2020:
Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zbierania  wniosków o przyjęcie został zakończony w dniu 8 kwietnia o godz. 15:00. Od dnia dzisiejszego w przedszkolach dokonywana jest:
 • weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz
 • weryfikacja złożonej dokumentacji.
16 kwietnia 2020 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Aktualizacja z dnia 25 marca 2020:
Informujemy, że w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będzie możliwe dostarczenie papierowego wniosku do placówki, poprzez wykorzystanie skrzynki umieszczonej przy wejściach do placówek oświatowych, przeznaczonej do dostarczania wszelkiej dokumentacji,  m.in. związanej z postępowaniem rekrutacyjnym.
Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail placówki pierwszego wyboru drogą mailową lub ePUAPem, w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale).

Aktualizacja z dnia 14 marca 2020:
UWAGA! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie TYLKO na platformie internetowej i jedynie w zakresie możliwosci wygenerowania i wydrukowania wniosku! Wnioski pisemne (wydrukowane "na papierze"),  będą ponownie przyjmowane w przedszkolach i sekretariatach szkół, dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy placówek oświatowych (w terminie  od 26 marca do 8 kwietnia 2020). Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówek. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówek wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku.